REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Klientów Centrum Sportowe Kamienna.

Centrum Sportowe Kamienna jest obiektem prowadzonym przez PPHU WIBA z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Kurpiowskiej 13, 40-215 Katowice.

 REGON 240475579

NIP 937-24-27-691

§ I

SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Z usług Centrum Sportowe Kamienna mogą korzystać osoby zdrowe, które ukończyły 18 rok życia, i zarejestrowały się w serwisie www.kamienna.katowice.pl i zakupiły karnet, lub dokonały rejestracji w recepcji klubu.

2. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 15 lat, zostaną dopuszczone do zajęć tylko po wypełnieniu poprzez opiekuna prawnego i przyniesieniu na pierwsze zajęcia odpowiedniego oświadczenia. Weryfikacja opiekuna prawnego odbędzie się osobiście w obecności trenera na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport).

3. Osoby zapisujące się na treningi są każdorazowo proszone o akceptację następujących warunków:

“Zapisy kończą się na 5 min. przed treningiem pod warunkiem, że liczba minimalna została osiągnięta na 60 min. przed rozpoczęciem treningu. Możesz wypisać się nie później niż 30 min. przed treningiem.

Oświadczam, że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych o umiarkowanej lub dużej intensywności oraz, że biorę udział w zajęciach na własne ryzyko i odpowiedzialność”.

4. Klient powinien korzystać z usług Centrum Sportowe Kamienna w sposób dostosowany do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej, biorąc pod uwagę intensywność i rodzaj wykonywanych ćwiczeń.

5. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy poinformować o tym trenera przed treningiem.

6. Klient, jeżeli nie będzie mógł uczestniczyć w treningu na, który uprzednio się zapisał ma obowiązek wypisać się z niego nie później niż na 30 min. przed jego rozpoczęciem.

Wejściówka będzie wykorzystana przez Klienta w przypadku :

 • niewypisania się z treningu przez Klienta,

 • zapisania się na trening w czasie uniemożliwiającym wypisanie się z niego (później niż 120 min przed rozpoczęciem treningu)

7. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na treningach grupowych istnieje możliwość wyczerpania się wolnych miejsc. W tym przypadku decyduje kolejność zapisów poprzez platformę www.kamienna.katowic.pl. Maksymalną liczbę osób na danym treningu wyznacza trener publikując tę informację w terminarzu na stronie internetowej.

8. Centrum Sportowe Kamienna może wypisać klienta z przyszłych zajęć lub zawiesić jego konto, gdy klient zapisuje się, a nie przychodzi na zajęcia. ​

9. Reklamacje i żądania zwrotu płatności lub wejściówek wystosowane przez Klienta przyjmowane są tylko w formie pisemnej i rozpatrywane indywidualnie przez kierownictwo Centrum Sportowe Kamienna na podstawie dołączonych dokumentów usprawiedliwiających żądanie czy reklamację. Reklamacje prosimy składać na adres: kamienna.katowice@gmail.com. Reklamacje rozpatrujemy do 30 dni od daty zgłoszenia.

10. W Centrum Sportowe Kamienna obowiązuje bezwzględny zakaz:

· palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających lub narkotyków,

· posiadania alkoholu, środków odurzających lub narkotyków,

· przebywania w stanie nietrzeźwym, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.

11. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających lub narkotyków nie będą dopuszczone do treningu.

12. Klienci są zobowiązani do nienaruszenia spokoju i porządku podczas treningu w Centrum Sportowe Kamienna oraz niezakłócania innym Klientom możliwości korzystania z usług.

13. Kierownictwo Centrum Sportowe Kamienna lub trener może zakazać Klientowi uczestnictwa w danym typie treningu, jeżeli udział w treningu może zagrażać zdrowiu Klienta.

14. Centrum Sportowe Kamienna nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe Klientów oraz za wszelkie rzeczy pozostawione poza przeznaczonymi do tego celu szafkami.

§ II.

KORZYSTANIE Z USŁUG CENTRUM SPORTOWE KAMIENNA

1. Z usług Centrum Sportowe Kamienna może korzystać jedynie osoba która wykupiła wejściówkę lub karnet i zapisała się na trening poprzez serwis www.kamienna.katowice.pl. Każdy po zalogowaniu się otrzymuje bezpłatny trening.

2. Wejściówka jest ważna jeśli została zakupiona i wykorzystana zgodnie z okresem ważności podanym w cenniku Centrum Sportowe Kamienna.

3. Wejściówka uprawnia do wzięcia udziału w treningach zaplanowanych w okresie jej ważności.

4. Po upływie okresu ważności wejściówki,  wejściówka znika z konta i jest uważana za wykorzystaną nawet gdy Klient z treningu nie skorzystał.

5. Cennik usług świadczonych przez Centrum Sportowe Kamienna jest ustalany przez kierownictwo Centrum Sportowe Kamienna i podawany do publicznej wiadomości na stronie serwisu.

6. Walutą płatności jest Złoty Polski (PLN).

7. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia od NNW.

8. Na życzenie Klienta, Centrum Sportowe Kamienna wystawia rachunki i faktury za usługi.

9. Za bezpieczeństwo płatności za produkty Centrum Sportowe Kamienna odpowiada serwis Przelewy24

10. Obciążenie Klienta następuje zgodnie z zasadami serwisu Przelewy24

11. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności za nabywane towary/produkty/usługi są przekazywane spółce PAY PRO SA

60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 779 236 98 87, REGON 301345068 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł

12. Reklamacje i żądania zwrotu płatności lub wejściówek wystosowane przez Klienta  przyjmowane są tylko w formie pisemnej i rozpatrywane indywidualnie przez kierownictwo Centrum Sportowe Kamienna na podstawie dołączonych dokumentów usprawiedliwiających żądanie czy reklamację. Reklamacje prosimy składać na adres: kamienna.katowice@gmail.com.

§ III.

ZMIANA POSTANOWIEŃ REGULAMINU

1. Centrum Sportowe Kamienna może dokonywać zmian Regulaminu w szczególności w sytuacji zaistnienia wymienionych poniżej ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:

a) wprowadzenie nowych lub zmianę istniejących powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących usług świadczonych przez Centrum Sportowe Kamienna na podstawie niniejszego Regulaminu;

b) zmiany produktów i usług do warunków rynkowych związaną z postępem technicznym, technologicznym i informatycznym, wpływającą na postanowienia niniejszego Regulaminu;

c) zmiany produktów i usług w związku ze zmianami wprowadzanymi w funkcjonującym w Centrum Sportowe Kamienna systemie informatycznym;

d) rozszerzenie lub zmiany funkcjonalności istniejących produktów i usług wpływającą na postanowienia niniejszego Regulaminu;

e) rezygnację z prowadzenia niektórych produktów i usług oferowanych w ramach Umowy;

2. Centrum Sportowe Kamienna informuje Klienta o zmianach niniejszego regulaminu na 14 dni przed datą ich wejścia w życie w formie elektronicznej za pośrednictwem komunikatu bezpośredniego po zalogowaniu się Klienta na stronie internetowej www.kamienna.katowice.pl lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysyłanej przez Centrum Sportowe Kamienna na adres e-mail Klienta zarejestrowany w systemie.

§ IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rejestrując się w systemie www.kamienna.katowice.pl i akceptując regulamin Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

2. Wszelkie dane osobowe Klienta podane w procesie rejestracji będą wykorzystywane tylko na potrzeby Centrum Sportowe Kamienna.

3. Rejestrując się w systemie www.kamienna.katowice.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rejestracji i korzystania z usług Centrum Sportowe Kamienna, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych Osobowych (Dz.U.Nr. 133 poz.883).

4. Rejestrując się w systemie www.kamienna.katowice.pl Klient wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku przez Centrum Sportowe Kamienna w działaniach medialnych i na następujących polach eksploatacji: Internet (strona www.kamienna.katowice.pl oraz facebook.com/centrumsportowekamienna). Wykorzystanie wizerunku obejmuje utrwalanie, obróbkę i powielanie zdjęć wykonanych podczas treningów oraz wydarzeń Centrum robionych przez organizatorów, trenerów i osoby związane z Centrum Sportowe Kamienna na w. wym. polach eksploatacji. W praktyce wygląda to tak, że robimy sobie zawsze po zajęciach fotkę, żeby wrzucić na FB dla chwały i ku radości uczestników. Jeżeli ktoś nie chce to nie ustawia się z grupą. 

5. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail kamienna.katowice@gmail.com

6. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ V

Ochrona danych osobowych RODO

Szanowny Użytkowniku,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy Nr 95/46WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) chcemy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 1. Dane osobowe, zbierane są w ramach korzystania przez Ciebie ze strony internetowej, serwisów i innych funkcji portalu www.kamienna.katowice.pl, w tym zapisywanych w plikach cookies i local storage do wyświetlania reklam i profilowania ich.

 2. Administratorem Twoich danych będziemy my tj. Centrum Sportowe Kamienna

 3. W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych w tym profilowanie oraz w celach analitycznych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcji portalu www.kamienna.katowice.pl, w tym zapisywanie w plikach cookies także po rozpoczęciu obowiązywania RODO od 25 maja 2018 roku.

 4. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w każdym czasie wycofać wysyłając swoją prośbę na email kamienna.katowice@gmail.com.
   Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych zebranych w okresie od wyrażenia zgody do chwili jej wycofania.

Oferta

Pomocne Linki

Dołącz Do Naszej Społeczności

Szybki Kontakt

Misja

Naszą misją jest stworzenie wyjątkowego miejsca treningowego dla każdego. Chcemy stworzyć idealne warunki dla naszych klubowiczów do osiągnięcia jak najlepszej formy i wspaniałych rezultatów. Oczywiście nie zapominając o dobrej zabawie ;)

 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram

© 2019 Centrum Sportowe Kamienna. Wszelkie prawa zastrzeżone.